FILOZOFIA FIRMY

Firma a spoločnosť združili v oblasti „alternatívne zdroje vykurovania“. Spoločne sme prijali výzvu „TEPELNEJ KULTÚRY ZA SKLOM“ . Naše krby a krby vo všeobecnosti ponímame ako súčasť architektúry a kultúry bývania. Cieľom je zohľadniť Váš vkus a postaviť také krbové dielo, aby pohľad na „plamene za sklom“ bol pre Vás estetickým zážitkom a súčasne zdrojom tepla. Zážitkom z tepla, ktoré spríjemní spoločenskú atmosféru a ľudskú pohodu.
VIAC >

Čistenie komínov:

je technologický postup, pri ktorom dochádza k mechanickému odstráneniu všetkých nežiaducich nečistôt, ktoré vznikajú pri spaľovaní. K čisteniu komínov patrí aj čistenie všetkých zariadení, ktoré sú nainštalované na spalinovej ceste (lapač iskier, komínové hlavice, regulátory ťahu a ďalšie zariadenia).
Ďalej sa pri čistení komínov vyberajú pevné znečisťujúce častice nahromadené v komínovom prieduchu a kondenzáty zo spalinových ciest pri každom čistený.

Súčasťou čistenia komínov je tiež „Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu", ktorá je vystavená po skončení prác. Táto správa musí obsahovať aj všetky nedostatky, ktoré boli v priebehu čistenia komína zistené.

Cenník:
Čistenie spalinovej cesty na pevné palivá ... 20 EUR
Čistenie spalinovej cesty na kvapalné palivá ...  15 EUR
Čistenie spalinovej cesty na plynové palivá ...  15 EUR
Spriechodnenie spalinovej cesty ... 15 EUR/hod
Čistenie izbovej kachľovej pece ... 50 EUR
Čistenie kachľovej pece otvorením vrchu pece ... 120 EUR
Čistenie kuchynského sporáku ... 30 EUR 

 

§ 23 ods.1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.401/2007 Z.z.
________________________________________
Lehoty čistenia a kontroly komína
(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za
1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za
1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.
(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.
(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na
plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená
v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred
uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.
(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.
(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota
nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.
(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane
 

2022 © Krby Tatry